over het project (klik hier om de tekst te lezen)
Stacks Image 51
Dus, neem van vallen en scènes uw vulling, en alles wat je vindt, moet zeker laten zien! Gebruik zowel het grote als minder hemelse licht, - Squander de sterren in elk getal, Beasts, vogels, bomen, rotsen, en al deze houthout, vuur, water, duisternis, dag en nacht! Zo, in de gecontracteerde sfeer van onze stand, zal De cirkel van de schepping verschijnen, en bewegen, zoals we bewust impel, van de hemel, over de hele wereld, om de hel "!
1
Toen Goethe in 1797 in de aanloop naar FAUST deze wensen in de mond van de theaterregisseur stopte, kon hij zich niet in het minst voorstellen hoe de technische mogelijkheden op de podia van deze wereld zich zeer snel ontwikkelen. Het spectrum van podiumtechnische mogelijkheden omvat tegenwoordig zo' n groot aantal technische middelen dat de veilige omgang met deze eisen voor iedereen die achter het gordijn werkt hoge eisen stelt. De taak van de theatertechnicus bestaat in niets minder dan het realiseren van altijd nieuw uitvinderswerelden, die op de podia en dan onder de verbluffende toeschouwers de fascinatie teweegbrengen die de podiumkunst voor mij als 2000 jaar heeft voortgebracht.
Veiligheid is van het grootste belang voor de technicus. Veiligheid voor zichzelf en hun collega' s, veiligheid voor alle kunstenaars die aan het podium werken en veiligheid voor het publiek - dat zijn de belangrijkste principes. Het is de hoogste tijd dat alle technische medewerkers de essentiële vaardigheden en bekwaamheden die nodig zijn om op het podium te kunnen werken, op een internationaal aanvaard niveau worden gebracht.
Niets minder dan dat, dit project probeert het.
Net zoals de kunst niet bij elke grens ophoudt, zo moet de podiumtechnicus in alle stadia van deze wereld een gemeenschappelijke taal spreken, dat wil zeggen een gemeenschappelijk begrip ontwikkelen van alle aspecten van veilig werken. Gezien de grote verscheidenheid en internationale verschillen in werkmethoden is getracht de gemeenschappelijke noemer te vinden die een veilig werken voor iedereen garandeert. Bijzondere nadruk werd gelegd op het niet behalen van een academische graad, maar op het aanbieden van praktische training, met name door praktische hulp, illustratieve voorbeelden en goed begrepen beschrijvingen. Het is het uitgangspunt voor iedereen die samenwerkt in de besturen die de wereld betekenen, met creativiteit, respect, vreugde en bovenal met zekerheid!
Hubert Eckart, CEO, Duitse theatertechnici Assoziation

1 Auszug aus: Johann Wolfgang von Goethe. "Uitlaat".

Handleidingen downloaden


Disclaimer (klik hier om de tekst te openen)
Stacks Image 76
De Europese Commissie steun voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud die alleen de opvattingen van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie. Wij - het ETTE team - hebben ons uiterste best gedaan om deze publicatie te creëren met expertise en zorg en met de bedoeling het gebruiksvriendelijk te maken. U houdt de eerste versie van de publicatie in uw handen. Er kunnen nog fouten in de tekst zijn. We zijn dankbaar voor eventuele suggesties en zullen ze corrigeren voor toekomstige edities / versies. Het ETTE-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten of ongevallen die optreden bij het leren of gebruiken van de inhoud van de ETTE-handleiding. We kunnen de kwaliteit van publicaties die extracten bevatten van de ETTE-handleiding en eventuele wijzigingen van de originele tekst niet verifiëren, en we zijn ook niet aansprakelijk voor hun juistheid.

Basics (Klik hier om de tekst te openen)
Stacks Image 89
De Europese veiligheidspaspoortbeginselen
Het belangrijkste doel van het ETTE-project was om begrip en vertrouwen tussen de landen te ontwikkelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. De docentenhandleiding ondersteunt een breder begrip van de veiligheidscompetenties door deze in detail te beschrijven. Om vertrouwen te creëren in de personen die de gezondheids- en veiligheidscompetenties beheersen, was een gestandaardiseerde procedure nodig om een gelijke meting van de competenties te garanderen. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een testprocedure op basis van EN ISO/IEC 17024 kwaliteitsnormen. De kandidaten die voor de test geslaagd zijn, krijgen het Europees veiligheidspaspoort. De uitgangspunten van dit paspoort staan vermeld in de positieopgave hieronder: - De uitgangspunten van dit paspoort staan vermeld in de positieopgave:.
1.1. Het ETTE-veiligheidspaspoort is een persoonlijk document dat eigendom is van professionals en beroepsbeoefenaars op het gebied van podiumkunsten, amusement of evenementen.
2.2. Het ETTE-veiligheidspaspoort vermeldt de veiligheidscompetenties die de drager heeft aangetoond in een beoordeling, overeengekomen tussen de deelnemende landen.
3.3. Het ETTE-veiligheidspaspoort helpt een werkgever of aannemer bij het identificeren van de veiligheidscompetenties om de veiligheid te verbeteren en aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
4.4. In het ETTE-veiligheidspaspoort worden alleen de veiligheidsbevoegdheden vermeld, en niet de andere beroepsbekwaamheden.
5.5. Het door de partnerlanden ontwikkelde opleidingsmateriaal voor de ETTE-veiligheidscompetenties mag door alle organisaties of individuen worden gebruikt. Wij bevorderen het gebruik van dit lesmateriaal in het reguliere onderwijs, bijscholing of zelfstudie.
6.6. De beoordeling van de ETTE-veiligheidscompetenties is sectorspecifiek en praktijkgericht. Met andere woorden: de behandelaar wordt beoordeeld in een sectorspecifieke, realistische omgeving en heeft laten zien dat hij/zij in staat is om de competenties uit te oefenen. De onderliggende kennis wordt waar nodig getest.
7.7. De beoordeling van de ETTE-veiligheidscompetenties wordt op gestandaardiseerde wijze uitgevoerd door gekwalificeerde beoordelaars volgens de richtlijnen en procedures voor kwaliteitsborging die door de partnerlanden zijn ontwikkeld. Met andere woorden, het maakt niet uit waar een persoon wordt getest, het resultaat moet hetzelfde zijn.
8.8. De kwaliteitscontrole van de beoordeling van de ETTE-veiligheidscompetenties gebeurt door het consortium van de deelnemende landen.
9.9. De basispakket van competenties bestaat uit de kleinste gemene deler van veiligheidscompetenties in de deelnemende landen. Dit is de minimale vereiste bekwaamheid om zich veilig op het podium te gedragen en vormt de basis voor meer specifieke veiligheidscompetenties. Het omvat een diepgaand inzicht in de fundamentele veiligheidsmechanismen. (Dit heeft geen invloed op het minimumniveau dat een land wil vaststellen, het is alleen de gemeenschappelijke basis waarop we voortbouwen.
10.10. De specifieke competenties kunnen intern of extern worden beoordeeld. De partnerlanden ontwikkelen interne evaluatie en houden toezicht op de uitvoering ervan. Externe beoordeling is een reeds bestaande beoordeling door derden die voldoet aan de door de deelnemende landen vastgestelde normen.
Maar
1.1. Het ETTE-veiligheidspaspoort zegt niets over sociale relaties, lonen of andere zaken die behoren tot de rechtsverhouding tussen werkgever/aannemer en werknemer/onderaannemer.
2.2. Het ETTE-veiligheidspaspoort is niet bedoeld om te bepalen welke bevoegdheden u in een bepaald stadium of in een bepaald land moet krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever / aannemer om te bepalen welke veiligheidscompetenties nodig zijn voor een bepaalde functie of functie, volgens lokale wetgeving en tradities.
Visie achter het ETTE-project
Dit boek is het resultaat van het ETTE-project. Dit project is gestart vanuit een gemeenschappelijke visie op gezondheid en veiligheid die tijdens het project verder is uitgekristalliseerd. Wij vinden het belangrijk om deze visie te begrijpen om ze over te kunnen dragen aan de studenten en werknemers in het veld.
We hopen dat onze visie en de resultaten van het project zullen bijdragen aan een veiligere werkomgeving waar veiligheid geen last is, maar een manier van leven.

Auteursrecht / Open bron (klik hier om de tekst te openen)
Stacks Image 102
De ETTE publicaties zijn Open Educational Resources volgens [Creative Commons]. U mag het gratis gebruiken, maar u moet ons op de hoogte stellen wanneer u het boek of delen ervan afdrukt. In deze gevallen stuur een email met de specifieke details naar gmbh@dthg.de. Alle gebruikte foto's zijn vrij van auteursrecht (voor niet-commercieel gebruik) De vertaling van het materiaal is toegestaan, maar vermeld alsjeblieft dat de vertalingen geen officiële versies zijn en niet mogen worden aangeduid als officiële versies van het ETTE-team. Hetzelfde geldt als de tekst op een gewijzigde manier wordt gebruikt. Reproductie is toegestaan ​​na kennisgeving - maar niet opslaan en verwerken in elektronische systemen, herdrukken in tijdschriften, kranten of dergelijke. In geval van een gewenst gebruik door radio, televisie of fabrikanten / distributeurs van media, heeft het een verzoek of toestemming nodig.


De tien competenties (klik hier om de tekst te lezen)
Stacks Image 115
De 10 basiscompetenties op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn: - De volgende 10 basiscompetenties op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn
 
  • Werken met respect voor de eigen veiligheid.
  • Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving.
  • ergonomisch werken.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  • ergonomisch werken.
  • Veilig werken op hoogte.
  • Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht.
  • Veilig met gereedschap werken.
  • Veilig werken met chemicaliën.
  • Uitrusting en uitrusting voor de tuigage.

Leren - maar hoe? (klik hier om de tekst te lezen)
Stacks Image 128
Boek / cursus
Het gebruik van boeken voor het leveren van leerinhoud lijkt ouderwets. Maar toch vinden veel lerenden het leuk om een fysiek object te lezen van of op te zoeken. Een boek geeft de beelden van een gedefinieerde set kennis die kan worden beheerd en afgewerkt. Dit staat in contrast met webbronnen die "nooit eindigen". Het gebruik van boeken lijkt een meerwaarde te geven aan de inhoud.
Leren van een boek is een niet-gesynchroniseerde activiteit. Het is eenrichtingscommunicatie van collectieve inhoud. U kunt het in elke volgorde lezen. Het is een typische manier van getrokken leren, waarbij het initiatief ligt bij de leerling die geen feedback krijgt. Leren is zo intensief als de leerling wil. De leerling moet het boek hebben om toegang te krijgen tot de inhoud. Boeken zijn moeilijk aan te passen en kunnen geen video, audio of interactieve tools bevatten.
Een boek ondersteunt face-to-face training en biedt de mogelijkheid om de inhoud in een ander formaat te herlezen, met nieuwe inzichten. Tijdens de training op de vloer is een boek nuttig als referentie bij het bespreken van onderwerpen op de vloer. Het kan ook de mentor ondersteunen die de leerling traint.
Website
Websites zijn nuttig voor informeel leren, omdat ze een breed publiek bereiken zonder tussenkomst van de inhoudsaanbieder. Ze kunnen het nieuws verspreiden en ondersteuning bieden in het werkveld.
Leren van een website is een niet-gesynchroniseerde activiteit, het is eenrichtingscommunicatie van collectieve inhoud. U kunt het in elke volgorde lezen. Het is een typisch voorbeeld van getrokken leren, waarbij het initiatief ligt bij de leerling die geen feedback krijgt. Leren is zo intensief als de leerling wil. De lerende moet toegang hebben tot internet en een computer om toegang te krijgen tot de inhoud. Websites zijn gemakkelijk aan te passen en kunnen video-, audio- of interactieve tools bevatten.
Tijdens de training op de vloer zijn websites nuttig als referentie bij het bespreken van onderwerpen op de vloer. Ze kunnen ook de mentor ondersteunen die de leerling traint.
leerplatform
Een leerplatform is een geavanceerde website die verschillende soorten inhoud, tools en evaluatiemethoden integreert. De lerende wordt geïdentificeerd door een login en zijn/haar activiteit kan worden gevolgd. Een docent kan feedback geven binnen het platform. Leerlingen kunnen het geplande leerpad volgen, maar ook informatie opzoeken als dat nodig is.
Het gebruik van E-learning is NIET minder werk, niet voor de leerkracht, noch voor de leerling. Het is niet minder intensief of goedkoper, maar flexibeler en gemakkelijker te combineren met werk. De organisatie van het leren met een leerplatform is eenvoudiger, omdat het tijd en plaatsonafhankelijk is. Het is minder tijdrovend in die zin dat er geen indirecte tijdverspilling plaatsvindt bij transport of wachten.
Leerplatforms zijn nuttig voor formeel leren en ondersteuning in de praktijk. Ze vormen een flexibele manier om zowel het klassieke onderwijs als de hands on training te ondersteunen, waar ze ook de mentor kunnen ondersteunen.
Leren van een leerplatform is een niet-gesynchroniseerde activiteit, maar het maakt tweerichtingscommunicatie mogelijk (niet-gesynchroniseerd). Het bevat collectieve inhoud. Je kunt de lezing sturen of de leerlingen kunnen het lezen in elke volgorde. Het is een typische manier van getrokken leren, waarbij het initiatief ligt bij de leerling die feedback kan krijgen. Leren is zo intensief als de leerling wil. De lerende moet toegang hebben tot internet en een computer om toegang te krijgen tot de inhoud. Leerplatforms zijn gemakkelijk aan te passen en kunnen video-, audio- of interactieve tools bevatten.
Idealiter wordt de inhoud van een leerplatform opgebouwd uit kleine elementen die slechts een minimum aan tijd vragen om "te consumeren". Dit betekent dat de leerling slechts een korte focus nodig heeft, wat een hoge impact genereert.
Micro-onderwijs
Micro-leren is een alternatieve manier van E-learning. De leerling ontvangt (op een smartphone of ander apparaat) regelmatig kleine stukjes lesmateriaal (5 tot 10 minuten leren) op regelmatige basis. Dit kan tekst, video of activiteiten omvatten. Aan het einde van elk blok beantwoordt de leerling vragen. Als de antwoorden niet bevredigend zijn, keert het blok na een tijdje terug. Als ze bevredigend zijn, komen slechts enkele vragen terug als repetitie aan het einde van een groter geheel.
Micro-leren is een niet-gesynchroniseerde geduwd leeractiviteit, met tweerichtingscommunicatie. De individuele inhoud wordt aangestuurd en het initiatief ligt deels bij de docent, ook al kan dit grotendeels geautomatiseerd worden. De leerling krijgt feedback, die gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden. De activiteit is zo intensief als de leerling wil, maar wordt aangestuurd en kan door de leerkracht worden opgevolgd. De leerling heeft internet en een smartphone of computer nodig. De inhoud is gemakkelijk aan te passen en kan video, audio of interactieve tools bevatten.
Blind leren
In de meeste leersituaties is er niet één enkele beste methode om de inhoud naar de leerlingen te brengen. Verschillende onderwerpen of praktijken vereisen een andere aanpak, of beter nog, een combinatie van benaderingen. Dit wat we blended learning noemen.
Een competentie vereist een introductie, training en herhaling tot ze onder de knie is van de


Het examen! (binnenkort)


Het ETTE-Paspoort


ETTE - wat is de volgende?


Vragen? Schrijf ons........

Thank you! Your submission was successfully sent :-)×
Opps! Some went wrong... Your submission did not go through :-(×